Statut požeškog športskog saveza

STATUT
POŽEŠKOG ŠPORTSKOG SAVEZA – POŽEGA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Požeški športski savez – Požega ( u daljnjem tekstu : Savez) je zajednica športskih udruga koje imaju sjedište na području grada Požege.

Članak 2.

Naziv Saveza glasi: POŽEŠKI ŠPORTSKI SAVEZ
Sjedište Saveza je u Požegi, Dr. Franje Tuđmana 4

Članak 3.

Savez ima svojstvo neprofitne pravne osobe. Savez se upisuje u Registar udruga pri Državnom uredu opće uprave Požeško-slavonske županije i  u Registar športskih djelatnosti pri nadležnom uredu Požeško-slavonske županije. Savez djeluje na području grada Požege.

Članak 4.

Savez se učlanjuje u Zajednicu športskih udruga i saveza Požeško-slavonske županije, HOO.
Savez se može učlaniti i u druge športske saveze kada je to u interesu Saveza a nije u suprotnosti sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu.

Članak 5.

Savez predstavljaju i zastupaju  predsjednik i glavni tajnik.
Odlukom Izvršnog odbora mogu se odrediti i druge osobe s pravima i obvezama u zastupanju u granicama danim ovlaštenjima.

Članak 6.

Savez ima svoj znak i zastavu.
Sadržaj i izgled zastave, kao i njihova uporaba, uređuju se posebnom odlukom Skupštine.

Članak 7.

Savez ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm. Uz rub pečata ispisan je naziv: POŽEŠKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEGA  a u sredini pečata je lik sportaša sa olimpijskim krugovima a oko njega lovorov vijenac.

Članak 8.

U Savezu nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 9.

Rad Saveza je javan.
Javnost rada i izvještavanja javnosti o radu Saveza osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.

II. CILJEVI I ZADAĆE SAVEZA

Članak 10.

Cilj je Saveza da svojim djelovanjem pridonosi:
-razvitku i promicanju športa na području grada Požege
-poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa,
-razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih  aktivnosti građana i invalidnih osoba,
-promicanju odgojnih funkcija športa, fair playa, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje  športom,
-širenje olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta

Članak 11.

U ostvarivanju svojih ciljeva Savez ima zadaću da su svom djelokrugu:
-utvrđuje i ostvaruje  politiku promicanja športa na području grada,
-potiče i promiče svekoliki šport, osobito šport djece, mladeži i studenata
-usklađuje aktivnosti članica,
-objedinjuje i usklađuje programe športa te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njegovom ostvarenju,
-skrbi o politici zapošljavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,
-skrbi o vrhunskim športašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, te druga međunarodna natjecanja,
-sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora,
-skrbi o namjeni i korištenju športskih objekata,
-sudjeluje u unapređivanju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,
-skrbi o zdravstvenoj zaštiti športaša,
-skrbi o kategoriziranim športašima,
-planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za šport Grada Požege
-sudjeluje i skrbi o javnim športskim građevinama,
-provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija  u funkciji razvoja športa
-obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i ovim statutom

Članak 12.

Savez može, radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenim ovim statutom, u skladu sa zakonom, osnivati trgovačko društvo odnosno ustanovu za obavljanje gospodarske ili druge djelatnosti.
Savez može, radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s propisima.
Savez se može baviti ugostiteljskom djelatnošću za potrebe članova Požeškog športskog saveza.
Savez se može baviti uslugom prijevoza za potrebe članova Požeškog športskog saveza.

III. ČLANICE SAVEZA

Članak 13.

U Savez se učlanjuju:

-športske udruge (klubovi)
-druge udruge čija je djelatnost od značenja i interesa za šport u gradu.

Članak 14.

U Savez se mogu učlaniti športske udruge koje su članovi nacionalnih športskih saveza udruženih u Hrvatski olimpijski odbor, a osnovani su u skladu sa Zakonom o športu kao udruge građana sa svojstvom pravne osobe i razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD-u 2007( Narodne novine br.98/94.) u podrazred 9312 ( djelatnosti sportskih klubova) ili NKD 2002 u podrazred  92622 ( Ostale športske djelatnosti).

Članak 15.

Druga udruga čija je djelatnost od značenja i interesa za šport u gradu može se učlaniti u Savez ako je članica nacionalne organizacije ili udruženja udruženih u Hrvatski olimpijski odbor, a osnovana je kao udruga građana sa svojstvom pravne osobe.

Članak 16.

Športska udruga i druga udruga čija je djelatnost od značenja i interesa za šport u gradu da bi postala članicom Saveza, uz zahtjev za učlanjenje mora dostaviti:

1.    odluku o učlanjenju u Savez,

2.    kopiju svoga Statuta,

3.    kopiju rješenja nadležnog tijela državne uprave o upisu u Registar udruga građana,

4.    kopiju rješenja o upisu u Registar športskih djelatnosti

5.    kopiju obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta ( udruge) prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti,

6.    kopiju prijave u Registar neprofitnih organizacija,

7.    osnovne podatke o strukturi i aktivnosti,

8.    osnovne podatke o predsjedniku i tajniku.

Članak 17.

O primanju u članstvo i prestanku članstva u Savezu odlučuje Skupština. Između dvije sjednice  Skupštine, Izvršni odbor odlučuje o primanju u privremeno članstvo.
Privremena članica ima pravo i obveze članice Saveza osim prava odlučivanja.
Novoprimljene članice imaju sva prava i obveze članica Saveza osim u ravnopravnom sudjelovanju u financiranju.
Novoprimljene članice dvije ( 2) godine ne sudjeluju u raspodjeli financijskih sredstava za udruge.

Članak 18.

Članstvo u savezu prestaje:

1.    brisanjem članice iz registra nadležnog tijela državne uprave i brisanjem članice iz registra športskih djelatnosti,

2.    brisanjem članice iz registra športskih djelatnosti,

3.    ako je članici zabranjeno djelovanje u skladu sa Zakonom,

4.    odlukom članice o istupanju iz Saveza,

5.    ako se utvrdi da je članica prestala sa radom, odnosno ako je proteklo dvostruko više vremena utvrđeno Statutom za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana,

6.    ako članica ne ispuni financijske obveze prema Savezu u roku od godinu dana nakon roka u kojem je bila dužna ispuniti obvezu,

7.    odlukom Skupštine Saveza, ako članica svojim djelovanjem suprotnim odredbama ovog Statuta i drugih pravila saveza, šteti interesima Saveza i time naruši njegov ugled.

IV. UPRAVLJANJE POSLOVIMA SAVEZA

1.    Zajedničke odredbe

Članak 19.

Članica Saveza sudjeluje u upravljanju poslovima Saveza putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u tijelima saveza i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 20.

Članice saveza biraju predstavnike u tijelu Saveza na način utvrđen ovim statutom i njihovom aktima.

2.    Tijela saveza

Članak 21.

Tijela Saveza jesu:

1.    Skupština
2.    Izvršni odbor
3.    Predsjednik
4.    Glavni tajnik
5.    Nadzorni odbor

2.1    Skupština

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom
Skupštinu čine predstavnici članica Saveza.

Članak 23.

Predstavnik u Skupštini može biti osoba koja je :

1.    državljanin Republike Hrvatske,
2.    navršila 18 godina života i ima poslovnu sposobnost,
3.    afirmirani športski djelatnik ili športaš,
4.    član udruge koju predstavlja,
5.    nije osuđivan za kaznena dijela

Mandat predstavnika u Skupštini traje četiri ( 4) godine i može biti ponovo biran.
Naknadno izabranom predstavniku u skupštini mandat traje do isteka mandata saziva Skupštine za koju je izabran.
Iznimno , u slučaju spriječenosti predstavnika Skupštine da sudjeluje u radu sjednice Skupštine, nadležno tijelo udruge čiji je član može, na temelju pisane odluke, imenovati zamjenika za tu sjednicu. Mandat zamjenskog člana za tu sjednicu podliježe verifikaciji Skupštine.

Članak 24.

Predsjednik najkasnije tri mjeseca prije isteka mandatnog razdoblja pokreće postupak izbora za predstavnike  u Skupštini za slijedeće mandatno razdoblje.
Ako pojedina članica nije do vremena određenog odlukom iz stavka 1. ovog članka izabrala svoje predstavnike u Skupštinu, Skupština u novom sastavu počinje s radom ako su odluku o izboru predstavnika dostavile najmanje dvije trećine članica.
Prvu sjednicu nove Skupštine saziva dotadašnji predsjednik i ako mu je istekao mandat. U slučaju spriječenosti
predsjednika sjednicu novu Skupštine saziva Nadzorni odbor ili jedna četvrtina članica.

Članak 25.

Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje .
Svake četvrte godine saziva se izborna sjednica Skupštine.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja izabranih predstavnika.
U slučaju nedostatka kvoruma čeka se jedan sat i nakon toga, ako je nazočna najmanje trećina ukupnog broja izabranih predstavnika , nazočni čine kvorum a donesene odluke i zaključci su pravovaljani.
Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuju tajno.

Članak 26.

Skupštinu saziva predsjednik:

1.    kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu,
2.    na temelju zaključka Izvršnog odbora,
3.    na zahtjev najmanje jedne četvrtine članica,
4.    na zahtjev Nadzornog odbora.

Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se predstavnicima najmanje 10 dana prije održavanja Skupštine. Materijali za Skupštinu mogu se objaviti na stranicama Požeškog športskog saveza.
Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima, koja zbog svog značaja iziskuje prosudbenu raspravu, materijal za raspravu dostavlja se najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine. U izuzetnim situacijama predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana zahtjeva jedne četvrtine članica ili Nadzornog odbora. Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 30 dana od dana zahtjeva, sjednicu Skupštine sazvati će predlagač s obavezom prijedloga dnevnog reda.

Članak 27.

U radu Skupštine mogu sudjelovati , kao gosti , predstavnici športskih i državnih tijela, te drugih organizacija.
Predstavnike određenih organizacija iz stavka 1. ovog Članka poziva na Skupštinu predsjednik.

Članak 28.

Skupština:

1.    donosi Statut, njegove  izmjene i dopune, te druge akte utvrđene Statutom,
2.    utvrđuje politiku i programsku orijentaciju Saveza,
3.    donosi kriterije za programiranje i dodjelu financijskih sredstava,  objedinjuje i usklađuje programe športa te utvrđuje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njegovom ostvarenju,
4.    donosi financijski plan i utvrđuje završni račun,
5.    odlučuje o primanju u članstvo i prestanku članstva u Savezu,
6.    razmatra aktualna pitanja iz rada Saveza, zauzima stavove, te donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
7.    bira i razrješava predsjednika, dopredsjednike,likvidatora, glanog tajnika, Izvršni odbor i Nadzorni odbor,
8.    proglašava počasne članove Saveza,
9.    razmatra i prihvaća izvještaje o radu svojih tijela,
10.    donosi Poslovnik o radu,
11.    obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga, ukoliko ovim statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela

2.2. Izvršni odbor

Članak 29.

Izvršni odbor je i izvršno i upravno tijelo Saveza koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Saveza.
Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava , dužnosti i odgovornosti u radu Izvršnog odbora.

Članak 30.

Izvršni odbor ima 7 članova.
Dva dopredsjednika i članovi Izvršnog odbora biraju se , na prijedlog predsjednika na Skupštini, iz redova članova Skupštine,  na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani. Predsjednik i dva dopredsjednika članovi su Izvršnog odbora po položaju. Na prijedlog predsjednika Izvršni odbor može kooptirati nove članove Izvršnog odbora kao zamjenske članove za članove kojima je prestao mandat.

Članak 31.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika radom Izvršnog odbora rukovodi jedan od dopredsjednika ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik

Članak 32.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik.
Poziv za sjednicu Izvršnog odbora s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima u pravilu sedam (7) dana prije održavanja sjednice.
Sjednica se može sazvati i u kraćem roku.
Sjednica  se može održati putem videolinka ili telefonski.
U slučaju hitnosti može se zatražiti mišljenje članova Izvršnog odbora elektronskom poštom. Na temelju dobivenih mišljenja  sastaviti će se Zapisnik i donijeti zaključak koji se ovjerava na slijedećoj sjednici Izvršnog odbora.

Članak 33.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.
Izvršni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih  članova. U slučaju izjednačenog rezultata odlučujući je glas predsjednika.
Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 34.

Članovi Izvršnog odbora su odgovorni Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.
Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.
Skupština može opozvati Izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili politiku koju je utvrdila Skupština ili nije izvršio odluku Skupštine.
Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ako ocjeni da postupa protivno ovom Statutu ili ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili neizvršava odluke Skupštine ili Izvršnog odbora.
Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti svaka članica Saveza ili najmanje pet predstavnika u Skupštini, odnosno predsjednik.
U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Izvršnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

Članak 35.

Izvršni odbor:

1.    utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština,
2.    priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština,
3.    bira i opoziva predstavnike u tijela organizacija u čijem radu sudjeluju i predstavnici Saveza,
4.    razmatra rad predstavnika Saveza u Zajednici športskih udruga i saveza Požeško-slavonske županije  i drugim organizacijama,
5.    organizira rad i djelovanje Saveza između sjednica Skupštine,
6.    provodi i osigurava provođenje odluka Skupštine,
7.    donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Saveza i izvršavanje programa Saveza ako ovim statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine,
8.    odlučuje o primanju u privremeno članstvo Saveza,
9.    utvrđuje prijedlog kriterija za programiranje i dodjelu financijskih sredstava te prijedlog objedinjenog i usklađenog programa javnih potreba u športu
10.    utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Saveza,
11.    izvršava financijski plan Saveza i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava,
12.    upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Saveza i odlučuje o njima,
13.    imenuje članove stalnih i povremenih radnih tijela Saveza,
14.    obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom, drugim aktom Saveza ili koje mu povjeri Skupština,
15.    rješava žalbe članica
16.    rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom , s tim što o tome izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici.

2.3. Predsjednik

Članak 36.

Za predsjednika može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 5 predstavnika u Skupštini.
Mandat predsjednika traje četiri godine i može biti ponovo biran.
Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

Članak 37.

Predsjednik:

1.    rukovodi radom Saveza, te predstavlja Savez,
2.    saziva i predsjedava sjednicom Skupštine i Izvršnog odbora,
3.    brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora
4.    potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,
5.    obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.

Članak 38.

Predsjedniku u njegovom radu pomažu dopredsjednici koji ga zamjenjuju u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

2.4. Glavni tajnik

Članak 39.

Glavni tajnik je izvršni organ Saveza.
Glavnog tajnika imenuje Skupština  iz redova javnih i stručnih djelatnika u športu, temeljem natječaja.
Mandat glavnog tajnika traje četiri godine i može biti ponovo imenovan.
Glavni tajnik poslove obavlja profesionalno, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku.
Uvjete koje mora ispunjavati glavni tajnik, te međusobna prava i obveze utvrđuje Izvršni odbor.

Članak 40.

Glavni tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav, Zakone, Statut i druge akte Saveza, zbog čega nastanu štetne posljedice za savez, ako neosnovano odbija izvršiti odluke Skupštine i Izvršnog odbora te zbog nezakonitosti rada zlouporabe dužnosti.
O razrješenju glavnog tajnika odlučuje Skupština na prijedlog komisije , koju imenuje sa zadatkom da utvrdi osnovanost zahtjeva za razrješenje.
Inicijativu za razrješenje mogu dati predsjednik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje pet predstavnika u Skupštini.
Glavni tajnik može biti razriješen dužnosti i na vlastiti pismeni zahtjev.

Članak 41.

Glavni tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela bez prava odlučivanja
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti glavnog tajnika zamjenjuje ga osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 42.

Glavni tajnik:

1.    obavlja stručne poslove za Savez,
2.    brine i poduzima mjere za ostvarivanje utvrđenog plana i programa Saveza,
3.    brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Saveza,
4.    zastupa Savez u svim poslovima,
5.     rukovodi radom stručne službe Saveza,
6.    naredbodavac je za izvršenje financijskog plana saveza na temelju financijskog plana i odluka Saveza,
7.    pomaže u radu predsjedniku Saveza,
8.    odgovara za pravodobnu pripremu sjednice Skupštine , Izvršnog odbora i drugih tijela,
9.    vodi popis članica Saveza,
10.    brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
11.    brine o osiguranju javnosti rada saveza i poslovima informiranja,
12.    obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine ,Izvršnog odbora ili predsjednika,
13.    donosi opće i pojedinačne akte iz radnih odnosa

2.5. Nadzorni odbor

Članak 43.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana , koje bira Skupština iz redova javnih i stručnih djelatnika u športu, na prijedlog  predstavnika  u Skupštini.
Članovi Nadzornog odbora na prvoj sjednici biraju predsjednika.
Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik a odluke donosi većinom glasova.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora niti Glavni tajnik Saveza.

Članak 44.

Nadzorni odbor:
1.Kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Saveza,
2.Nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza.
3.Nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza.
4.Kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana Saveza
5.O svojim nalazima upoznaje predsjednika, Izvršni odbor i Skupštinu.
6.Podnosi Skupštini Saveza izvještaj o svom radu i nalazima.
7.Rješava žalbe članica i donosi Nacrt odluke  za Izvršni odbor

Tijela Saveza i stručna služba dužni su nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, te omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

Radna tijela
Članak 45.

Izvršni odbor u izvršavanju svojih poslova i zadaća može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu.
Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav , zadaća, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata članova tih tijela.
Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Izvršnom odboru i predsjedniku.
Radi sustavnog poticanja i promicanja pojedinog športa i usklađivanja aktivnosti športskih udruga tog športa na području grada, može se u sastavu Saveza organizirati odbor ( komisija ) za taj šport, ako na području grada djeluje najmanje  tri športske udruge tog športa.
Na radno tijelo i odbor ( komisiju) za pojedini šport ne može se prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su ovim  statutom povjerena Skupštini i Izvršnom odboru.

V. MATERIJANO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 46.

Savez ostvaruje sredstva za rad i izvršenje svojih ciljeva i zadaća od:

1.    dotacija iz proračuna grada,
2.    prihoda od imovine i prava,
3.    drugih izvora prihoda, u skladu sa Zakonom

Članak 47.

Za svoje obveze Savez odgovara svom svojom imovinom.
Članice Saveza ne odgovaraju za obveze Saveza.

Članak 48.

Izvršni odbor utvrđuje osobe s ovlaštenjima u financijskom poslovanju.

Članak 49.

Savez može stjecati nepokretne i pokretne stvari.
Skupština donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji ili prijenosu nekretnina na drugu osobu.
Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu osobu i davanju u zakup pokretnih stvari, kao i o davanju u zakup nekretnina.
Sva sredstva ostvarena gospodarenjem koristiti će se za ostvarivanje ciljeva Saveza.

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 50.

Stručne i administrativne poslove za potrebe saveza obavljaju djelatnici zaposleni u stručnoj službi Saveza.
Status, ustrojstvo, financiranje i organizacija rada stručne službe utvrđuje Izvrni odbor posebnim aktom.

Članak 51.

Obavljanje pojedinih stručno- administrativnih , pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koji se ne mogu, ili nije ekonomično da se obavljaju u okviru Saveza, Izvršni odbor može povjeriti stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom.
Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom može ugovarati glavni tajnik.

VII. INFORMIRANJE I JAVNOST RADA

Članak 52.

Rad Saveza je javan.
Javnost rada ostvaruje se:
Pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu članovima Saveza, tijelima udruga i drugim osobama u čijem je to interesu.
Objavom na web stranicama Saveza.
Obavještavanjem javnosti o radu i poslovanju Saveza putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama.
Na druge prigodne načine.
Iznimno, kada to zahtjeva  sadržaj dnevnog reda, sjednice Saveza mogu biti zatvorene za javnost.

Članak 53.

Savez izvješćje javnost o svom radu , odlukama, zaključcima i stavovima tijela saveza a poglavito onih koji se odnose na izvršenje ciljeva i zadaća Saveza.

VIII. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 54.

Savez može dodjeljivati nagrade i priznanja organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unaprjeđenju športa.
Vrste nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

Članak 55.

Savez može pojedinca izuzetno zaslužnog za razvitak športa u gradu proglasiti počasnim članom Saveza.
Uvjeti i način izbora počasnog člana saveza uređuju se aktom kojeg donosi Izvršni odbor.

IX. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 56.

Savez ima statut i druge akte .Akti saveza  moraju biti sukladni odredbama statuta a statut Zakonu i drugim propisima. U slučaju nesklada  akata sa statutom primjenjivati će se odgovarajuće odredbe statuta. Ocjenu sukladnosti akta sa statutom daje tijelo koje ih je donijelo. Kada utvrdi da akt nije sukladan statutu njegove pojedine odredbe ili cijeli akt se ukida.
Inicijativu za donošenje te za izmjenu i dopune statuta i drugih akata mogu dati:
1.    Skupština,
2.    Izvršni odbor,
3.    Predsjednik,
4.    Nadzorni odbor,
5.    Tajnik,
6.    Članica Saveza

Nacrt akta iz stavka 1. ovog članka priprema Izvršni odbor i dostavlja članicama Saveza radi pribavljanja mišljenja i primjedaba, s time da u roku 10 dana po prijemu nacrta obavijeste Savez o primjedbama i mišljenjima.
Razmotrivši prispjele primjedbe i mišljenja Izvršni odbor utvrđuje prijedlog akta.

Članak 57.

Statut donosi Skupština natpolovičnom većinom svih predstavnika u Skupštini.
Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje.
Ostali akti koje donosi Skupština donose se većinom glasova prisutnih predstavnika.
Izmjene i dopune statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Članak 58.

Tumačenje odredbi ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine.

Članak 59.

Statut i drugi akti objavljuju se u službenom glasilu Saveza.

X. PRESTANAK SAVEZA

Članak 60.

Savez prestaje u slučajevima propisanim Zakonom.
(1) Razlozi za prestanak rada Saveza jesu:
1.Odlukom skupštine o prestanku rada Saveza.
2.Protek dvostruko  vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Saveza, ako ona nije održana.
3.Pravomoćna odluka suda o ukidanju Saveza,
4.Pokretanje stečajnog postupka.
5.Ostali slučajevi predviđeni Zakonom

(2) U slučaju iz stavka 1. točka 1. i 4. ovog članka likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Saveza u Registar udruga u roku od (8 ) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

(3) Činjenice iz stavka 1. točka 2. ovog članka po službenoj dužnosti utvrđuje rješenjem nadležni ured.
(4) Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju Saveza nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

Članak 61.
(1)U slučaju iz članka 60. stavka 1. točka ovog Statuta provodi se postupak likvidacije Saveza.
(2)Likvidator je fizička osoba koju je imenovalo nadležno tijelo Saveza i koja je kao likvidator  upisana u registar udruga.
(3)Likvidator ne mora biti član Saveza.
(4)Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registra udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka i brisanja Saveza iz registra.
(5)Nad  Savezom se može provesti i skraćeni postupak likvidacijski postupak, sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.

Članak 62.
(1)Brisanjem iz registra udruga, Savez prestaje postojati.
(2)Prestankom postojanja Saveza imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka , predaje Savezu, udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno statutu.
(3)Savez nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članicama Saveza, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenim ili s njima povezanim osobama.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.
Opći akti Saveza uskladiti će se s odredbama ovog Statuta u roku od jedne (1) godine od njegovo stupanja na snagu.

Članak 64.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa u registar udruga.

Članak65.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine 27.ožujka 2008.godine.

Požega , 01.12.2014.

Požeški športski savez

Predsjednik:
Nino Abramović